นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
บริษัท อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Privacy) ของท่านอันเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในความเป็นส่วนตัวของบุคคลโดยเจ้าของข้อมูลย่อมมีความประสงค์ที่จะให้ข้อมูลของตนได้รับการดูแลให้มีความมั่นคงปลอดภัยเพื่อให้ท่านเกิดความมั่นใจในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบริษัทจึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) ฉบับนี้ขึ้นเพื่อแจ้งรายละเอียดในการเก็บรวบรวมใช้ และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลของท่านดังปรากฏรายละเอียดในนโยบายฉบับนี้

 • นโยบายฉบับนี้ ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
 • 1.คำนิยาม
 • 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทอาจเก็บรวมรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย
 • 3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • 4. วัตถุประสงค์ที่บริษัทอาจดำเนินการโดยอาศัยหลักเกณฑ์หรือฐานทางกฎหมายอื่น ๆในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
 • 5. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • 6. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
 • 7. การใช้งานคุกกี้ และ/หรือ เทคโนโลยีที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน
 • 8. การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • 9. บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 • 10.สิทธิของเจ้าของข้อมูล
 • 11.การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
 • ช่องทางการติดต่อ