CELEBRITY FITNESS PRIVACY POLICY
 • ทั่วไป
 • นโยบายของบริษัท
 • คำชี้แจงของการปฏิบัติ
 • ความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคล
 • การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
 • การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลนอกประเทศไทย
 • ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล
 • การตลาดทางตรง
 • เซเลบริตี้ ฟิตเนสและลิงก์เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ
 • นโยบายการเปลี่ยนแปลง