ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า
บริษัท อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ (ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท อีโวลูชั่น เวลล์เนสส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญและหน้าที่ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยให้ความสำคัญในการเคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของลูกค้า รวมถึงบุคคลธรรมดาที่ดำเนินการในนามนิติบุคคลซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (ต่อไปนี้เรียกว่า “ลูกค้า”) และมุ่งมั่นเป็นอย่างยิ่งที่จะคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้มีความปลอดภัย และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนด บริษัทจึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมถึงสิทธิตามกฎหมายในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมี รายละเอียดดังต่อไปนี้

 • 1.ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้กับใครบ้าง
 • 2.ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง
 • 3.ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม
 • 4.แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล
 • 5.วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • 6.การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • 7.การขอความยินยอมและผลกระทบที่เป็นไปได้จากการถอนความยินยอม
 • 8.การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ
 • 9.การเก็บรักษาและระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • 10.บริษัทคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 • 11.สิทธิของเจ้าของข้อมูล
 • 12.การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก
 • 13.การเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า
 • 14.ช่องทางการติดต่อ
 • 15.กฎหมายที่ใช้บังคับ